Nacházíte se zde: Úvod Ostatní Aktuálně

Přehled změn v daních a mzdách od roku 2024

          1. Změny sazeb DPH, snížení z 3 sazeb na 2 sazby

Základní sazba DPH zůstane 21 %. Snížená sazba bude nově 12 %. Nyní máme dvě snížené sazby: 10 % a 15 %. Na knihy bude nulová daň.

Snížená sazba DPH 12 % od roku 2024

Zvýšení DPH z 10 % na 12 %

 • potraviny (bez nápojů), bezlepkové výrobky
 • léky a farmaceutické výrobky
 • zdravotnické prostředky
 • stavební práce
 • vodné a stočné
 • teplo
 • pravidelná doprava cestujících
 • ubytovací služby
 • stravovací služby
 • vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ZOO, bazénů, posiloven...
 • časopisy a noviny
 • dětské sedačky do automobilů
 • pohřební služby

         Snížení DPH z 21 % na 12 %

 • příležitostná hromadná silniční doprava osob (autobusový zájezd apod.)
 • Poznámka: u taxi služby bude nadále 21 %.

       Zvýšení DPH z 10 % na 21 % (zvýšení daně o 11 %)

       Zvýšení DPH z 15 % na 21 %

Další změny v DPH

Stanoven maximální možný odpočet DPH u osobních automobilů na 420 000 Kč.

           2. Úpravy progrese u daně z příjmů fyzických osob

Nyní platí dvě sazby daně z příjmů, 15 a 23 %, sazby zůstanou i nadále. Sazba daně 23 % se bude nově uplatňovat už od 36násobku průměrné mzdy pro rok 2024, tedy od základu daně 1 582 812 Kč (nyní je to od 48násobuku průměrné mzdy).

Znamená to zvýšení daňové zátěže pro všechny poplatníky, kteří mají  základ daně z příjmů alespoň ve výši 1 582 812 Kč nebo vyšší.

Z pohledu tzv. marginální daňové sazby za  daně a pojištění dohromady:

- příjmy do 120 tisíc budeme danit 45 %

- příjmy od 120 do 160 tisíc budeme danit 45 %

- příjmy zhruba nad 160 tisíc budeme danit 34 %

         3. Zvýšení daně z příjmů právnických osob

Od 1.1.2024 se sazba daně z příjmů právnických osob zvýší z 19 % na 21 % (pro všechna zdaňovací období započatá po nabytí účinnosti zákona).

         4. Daňově  uznatelné náklady

Reklamní a propagační předměty

Letos jsou to poslední vánoce, kdy můžeme rozdávat tiché víno klientům jako reklamní a propagační předmět (daňově uznatelný náklad).

Snížení vstupní ceny pro automobily (snížení možnosti odpočtu DPH)

Limit vstupní ceny pro automobily stanoven na částku 2 mil. Kč, současně limit pro odpočet DPH.

         5. Příspevek na stravování

116,20 Kč (70 % z 166 Kč). U zaměstnanců konajících delší směny (delší než 11 hodin spolu s přestávkou na jídlo a oddech) je možné poskytnout další osvobozený příspěvek do stejného limitu. 

         6. Účast na nemocenském a důchodovém pojištění

Rozhodný příjem podmiňující účast zaměstnanců na nemocenském, a tedy i důchodovém pojištění v roce 2024 činí 4000 Kč. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná.

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2024 činí 105 520 Kč.

         7. Nerealizované kurzové rozdíly, nové paragrafy 23i a 23j/2/5

Vstup do režimu NKR - dobrovolný • Oznámení o vstupu do režimu vylučování kursových rozdílů může poplatník podat správci daně do 3 měsíců od prvního dne rozhodného zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Oznámení po této lhůtě je neúčinné .

V oznámení o vstupu do režimu vylučování kursových rozdílů poplatník uvede zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, od jejichž počátku se stává poplatníkem v režimu vylučování kursových rozdílů. • Vyloučí se všechny NKR i do minulosti - snížení VH • Naopak při realizaci KR se VH zvýší a obdobně se postupuje při ukončení v režimu NKR

 • léky a část farmaceutických výrobků
 • vodné a stočné
 • teplo
 • pravidelná doprava cestujících
 • ubytovací služby
 • stravovací služby (bez točeného piva)
 • vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ZOO, bazénů, posiloven ...
 • bezlepkové výrobky <

  Snížení DPH z 15 % na 12 %

 • potraviny (bez nápojů)
 • farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky
 • stavební práce
 • dětské sedačky do automobilů
 • pohřební služby
 • točené pivo
 • úklidové práce v domácnostech
 • opravy obuvi, kožených výrobků a kol
 • kadeřnické a holičské služby a sauny
 • půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů, hudebnin
 • nápoje (limonády, káva, minerálka)
 • sběr, přeprava, skládkování komunálního odpadu
 • služby autorů a výkonných umělců
 • řezané květiny
 • palivové dřevo

         5. Odvody OSVČ

 

V roce 2024 se minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ zvýší o 1154 korun. Důvodem je nejen roční růst průměrné mzdy, ale také vládní konsolidační balíček, který zvyšuje minimální vyměřovací základ na sociální pojištění pro hlavní činnost OSVČ z 25 na 30 procent a pro vedlejší činnost z 10 na 11 procent. Zároveň se zvedají odvody na sociální pojištění u paušální daně.

 

V roce 2024 dojde ke zvýšení minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. U hlavní činnosti se minimální záloha na sociální pojištění zvýší na 3852 Kč měsíčně (navýšení o 908 Kč) a na zdravotní pojištění na 2968 Kč (navýšení o 246 Kč). U sociálního pojištění se záloha mění až po odevzdání přehledu za rok 2023, obvykle v dubnu nebo květnu. Záloha na zdravotní pojištění se mění hned od ledna. Pro vedlejší činnost OSVČ vzroste minimální záloha na sociální pojištění na 1413 Kč, zdravotní pojištění se u vedlejší činnosti neplatí.

       

       6. Změny ve mzdové agendě, změny v DPP

 

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce

Nově se stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce DPP (a tím i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení).

První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy – tedy 10 500 Kč (do 30.6.2024 se bude stále jednat o příjem přesahující 10 000 Kč

a druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy., tedy 17 500 Kč. Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude muset být z jeho mzdy odvedeno také pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

<Příklad:

Souběh DPP – dosažení limitu 25 % u jednoho zaměstnavatele, dosažení limitu 40 % průměrné mzdy

 • Příjem 11 000 K4 z DPP 1u 1 zaměstnavatele
 • Příjem 8 000 Kč z DPP2 u zaměstnavatele 2
 • 1 zaměstnavatel uplatní standartní postup
 • 2 zaměstnavatel oznámí SSZ účast na nemocenském pojištění, ten bude muset doplatit pojistné za zaměstnavatele z 8 000 Kč
 • Zaměstnanci oznámí SSZ povinnost doplatit pojistné za zaměstnance ve výši 7,1 % z 8000 Kč

 

<Srážková daň

 

Není-li podepsáno prohlášení poplatníka , tak od 1.7.2024 z příjmu nižšího než 10 500 Kč bude uplatněna srážková daň. Kumulativní limit pro DPP od všech zaměstnavatelů se nezkoumá.

Zavádí se nově nemocenské pojištění

Do konce roku 2023 hradí zaměstnanec sociální pojištění ve výši - 6,5%

Nově od roku 2024 (zřejmě od 1.7.2024) bude hradit 6,5% + 0,6% nemocenské pojištění = 7,1% celkem ze mzdy. V praxi to znamená, že čistá mzda ve  výši 10 000 Kč bude snížena o 60 Kč.

Omezení slevy na manžela/manželku

Sleva na dani na manželku/manžela se omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku.

 Zrušení slevy za umístění dítěte (školkovné) a slevy na studenta

Zrušení slevy se bude naposledy uplatňovat za rok 2023. Zrušení slevy na studenta bude od 1.1.2024.

Zaměstnanecké Benefity v roce 2024

Zaměstnancům zůstane daňové zvýhodnění benefitů, mezi nejznámější patří např. MultiSport karta. Avšak jako daňově uznatelný náklad zůstanou benefity do výše poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období. V návrhu je uvedena průměrná mzda na rok 2024 43 967 Kč a poloviny této částky 21 983 Kč bude daňově uznatelná.

 

Dlouhodobý investiční produkt (DIP), podpora pojištění dlouhodobé péče

Zaměstnavatel vám může na Dlouhodobý investiční produkt přispět až 50 tisíc korun ročně.

 

Home office - náhrada nákladů

Výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku činí od 1. 10. 2023 částku 4,50 Kč za každou započatou hodinu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Jedná se o úplnou novinku v české legislativě. Její výši pro rok 2023 stanoví Vyhláška MPSV č. 299/2023 Sb. Zaměstanvatel se zaměstnancem si mohou předem písemně sjednat, že náklady nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku zaměstnanci nepřísluší.

7. Navýšení daně z nemovitých věcí

Od roku 2024 dojde ke zvýšení daně z nemovitých věcí až na 1,8násobek od roku 2024 a zavedení inflačního koeficientu, který bude od roku 2025 automaticky navyšovat daň o inflaci za předchozí období.

         9. Tuzemské stravné

Doba pracovní cesty                             Podnikatelská sféra (minimálně)       Státní sféra   

5 až12 hodin                                                       140 Kč                                   140 – 166 Kč

Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin      212 Kč                                    212 – 256 Kč

Déle než 18 hodin                                              333 Kč                                   333 – 398 Kč

8. Další změny

 • Zrušena možnost platit daně kolkovými známkami
 • Začínající podnikatel OSVČ se nemusí registrovat na finančním úřadu při zahájení podnikání, pokud nemá zaměstnance.
 • Zvýšení dálniční známky z dosavadních 1500 Kč na 2300 Kč

 

par. 38 da 

Oznamovací povinnosti nově nebudou podléhat žádné osvobozené příjmy 

Oznamovací povinnosti nově nebudou podléhat žádné osvobozené příjmy a příjmy nepodléhající zdanění v České republice na základě mezinárodní smlouvy, a to bez ohledu na jejich výši. Výjimku představuje pouze oznámení příjmů plynoucích daňovému nerezidentovi ze zdrojů na území České republiky podléhajících srážkové dani, pokud se jedná o příjmy z:

- podílu na zisku nebo

- licenčních poplatků.

Tyto příjmy bude plátce daně povinen oznámit správci daně vždy, a to i tehdy, budou-li od daně osvobozeny nebo nebudou-li podléhat zdanění na území České republiky na základě mezinárodní smlouvy zamezující dvojímu zdanění, bez ohledu na jejich výši.

9. Režim paušální daně

Paušální režim 2023  2024 Zvýšení
1. pásmo 6 208 korun 7 498 korun 1 290 korun
2. pásmo 16 tisíc korun 16 745 korun 745 korun
3. pásmo 26 tisíc korun 27 139 korun 1 139 korun

10. CESOP: Blíží se nová povinnost reportovat o přeshraničních platbách


Od 1. ledna roku 2024 vejde v platnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která stanoví novou povinnost zaznamenávat a reportovat údaje o transakcích přeshraničních plateb. Cílem Centrálního elektronického systému platebních informací (CESOP) je snížit narůstající rozdíly mezi vykázanou a nevybranou DPH v rámci EU. 

Koho se tato povinnost týká? O kterých transakcích se bude reportovat?


Poskytovatelem platební služby se ve vztahu k CESOP rozumí osoby oprávněné podle zákona upravujícího platební styk poskytovat evidovanou platební službu s výjimkou ČNB. Vztahovat se bude na úvěrové instituce, které zahrnují banky i poskytovatele elektronických peněz, poštovní transakční služby a platební instituce, a to včetně těch, které využívají výjimku pro malé platební instituce (tzv. SPIs). 

Podání oznámení údajů pro účely CESOP bude umožněno elektronicky prostřednictvím portálu Moje daně. Dle informace finanční správy bylo 16. 10. 2023 spuštěno testování podání oznámení údajů pro účely CESOP pro zájemce ze strany poskytovatelů platebních služeb. 

Podání oznámení se provádí čtvrtletně, a to vždy nejpozději k poslednímu dni následujícího měsíce po konci příslušného kalendářního čtvrtletí
 

Ing. Simona Kropáčková

Ing. Simona Kropáčková

majitelka a ředitelka společnosti, lektor
kropackova(zavináč)cestasro.cz
Ing. Olexandra Meleshko

Ing. Olexandra Meleshko

hlavní účetní
meleshko(zavináč)cestasro.cz
Marie Karinská

Marie Karinská

junior účetni
ucetni1(zavináč)cestasro.cz
Jitka Zelinková

Jitka Zelinková

administrativa
fakturace(zavináč)cestasro.cz
Nahoru